Kas mes esame?

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugome bei apsaugome jūsų asmens duomenis). Taip pat pateikiame informaciją apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

„komponentum“ yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys: kontaktai.

Mes tvarkome šių kategorijų jūsų asmens duomenis: – identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, adresas ir kt.; – kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.; – skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais bei kiti internete viešai prieinami duomenys.

Kaip mes gauname jūsų duomenis?

  • Iš jūsų užklausos, užpildytos mūsų interneto svetainėse.
  • Bendraujant su jumis telefonu, elektroniniu paštu.
  • Iš mūsų vidinių duomenų bazių.
  • Iš užklausų skirtingoms išorinėms duomenų bazėms (kaip nurodyta toliau).

Kiek laiko mes saugome jūsų duomenis?

Mes turime teisę bei teisės aktais nustatytą pareigą kaupti visus jūsų mums pateiktus duomenis. Mes kaupiame jūsų informaciją, kurios duomenis saugome ne ilgiau nei 2 metus po to, kai jūs nebeatliekate jokių aktyvių veiksmų sistemoje. Kai mes duomenis saugome kitu konkrečiu tikslu, duomenų saugojimo laikotarpis nurodomas prie konkretaus tikslo skyriuje „Kaip mes naudojame jūsų duomenis“. Gavus jūsų sutikimą, galime sutarti ir dėl kitokio saugojimo laikotarpio.

Kam mes atskleidžiame jūsų duomenis?

Kad galėtume vykdyti savo veiklą, jūsų asmens duomenis turime tvarkyti pagal šioje Privatumo politikoje nurodytas sąlygas. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos. Mes užtikrinsime, kad būtų sudarytos sąlygos jums naudotis savo teisėmis bei veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.

Kaip mes naudojame jūsų duomenis?

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais interesais. Teisėti interesai – tai išsamiai apsvarstyti mūsų įmonės interesai, reikalingi vykdant mūsų veiklą, informacijos ir sistemų saugumą (programinė įranga, apsauganti duomenų praradimą, apsauga nuo kenkėjiškų programų, tinklo saugumas). Siekiant užtikrinti, kad mūsų interesai yra suderinti su jūsų interesais, atliekame kiekvienos tvarkymo operacijos, kuri pagrįsta teisėtu interesu, reikalingumo įvertinimą.

Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu, mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekiant pateikti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius mūsų produktų bei paslaugų pasiūlymus.

Jei norite atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, bet kuriuo metu informuokite nurodytais kontaktais apie tai, kad nepageidaujate, kad jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai.

Visais atvejais, mes atsižvelgiame į jūsų interesus bei teises, suteiktas duomenų apsaugos teisės aktais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu. Jūsų privatumo teisės yra visuomet užtikrintos apsaugos priemonėmis bei suderintos su jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis ankščiau nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti asmens duomenų tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su jūsų laisvėmis ir teisėmis. Jeigu jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime sustabdyti jūsų duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.

Laikas nuo laiko mes galime rinkti ir tvarkyti jūsų duomenis, turėdami jūsų sutikimą. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir reikalingas susijusioms duomenų tvarkymo operacijoms atlikti, siekiant pateikti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius mūsų produktų bei paslaugų pasiūlymus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl jūsų duomenų tvarkymo: „komponentum“. „komponentum“ jūsų prašymai išnagrinėjami per vieną mėnesį.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, tikslais, kuriais
jie tvarkomi, kategorijomis, šaltiniais, gavėjais, saugojimo laikotarpiu bei teisėmis, įskaitant
teisę gauti jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją.

Jūs turite teisę į savo duomenų, kuriuos tvarkome turėdami jūsų sutikimą ir kurie
apdorojami automatiškai, perkeliamumą. Mes pateiksime jums duomenis automatizuotai
nuskaitomu Excel formato dokumentu, kad galėtumėte juos saugoti ar atskleisti kitiems
paslaugų teikėjams. Jūs taip pat galite kreiptis, kad pateiktume jūsų asmens duomenis kitam
duomenų valdytojui, tačiau mes tai galime padaryti tik tuo atveju, jei duomenų perdavimas yra
techniškai įmanomas.

Mes atnaujiname jūsų asmens duomenis, prašydami jūsų laikas nuo laiko juos peržiūrėti
ir kai to reikalauja teisės aktai. Tačiau jei pastebėtumėte, kad bet kurie duomenys, kuriuos
turime apie jus, yra neteisingi, galite pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar papildyti
neišsamius duomenis. Jūs galite pataisyti ar papildyti savo asmens duomenis savitarnos
svetainėje ar susisiekę su mumis bei pateikę teisingus ar papildomus duomenis. Jei jūsų asmens
duomenų tikslumas ginčijamas, jūsų pageidavimu jūsų duomenų tvarkymas gali būti apribotas
laikotarpiui, per kurį galėtume patikrinti duomenų tikslumą.

Jūs turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes saugosime jūsų
duomenis, bet jų nenaudosime. Jūs taip pat turite teisę kreiptis, kad būtų ištrinti jūsų asmens
duomenys, bet tik vienu iš šių, teisės aktais numatytu atveju:

  • kai jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • jūs atšaukėte savo sutikimą, jei jūsų duomenys buvo tvarkomi su jūsų sutikimu ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  • jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, pagrįstam mūsų teisėtu interesu. Mes apribosime duomenų tvarkymą, kol jūsų interesai bus patvirtinti;
  • jei būtų nustatyta jūsų teisių viršenybė, jūsų prašymu ištrinsime jūsų duomenis;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisės aktais nustatytų reikalavimų;
  • kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite kreiptis, kad tvarkymas būtų apribotas arba duomenys būtų ištrinti. Nesant pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime jūsų duomenų tvarkymo.

Jūs turite teisę nesutikti su sprendimu, pagrįstu vien automatiniu jūsų asmens duomenų
tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

Jūs turite teisę susisiekti su mumis bet kuriuo metu, jei manote, kad pažeidėme duomenų apsaugos įstatyme nustatytas jūsų teises.